Xi lanh nhôm tiêu chuẩn GB

Các ứng dụng chính

Các ứng dụng chính của xi lanh và van ZX được đưa ra dưới đây