Xi lanh và van khí

Xi lanh dùng một lần

Các ứng dụng chính

Các ứng dụng chính của xi lanh và van ZX được đưa ra dưới đây